January 15, 2024
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

Food Pipeline by Cogistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่งเย็น (3PL) แบบครบวงวจร

Food Pipeline by Cogistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่งเย็น (3PL) แบบครบวงวจร

ในปัจจุบันสินค้าประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารแช่เย็น-อาหารแช่แข็ง หรือสินค้าประเภทเครื่องดื่มกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ความต้องการในการให้บริการขนส่งเย็น (Cold Chain Logistics) เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านขนส่งเย็น (3PL) จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้

ซึ่งบริการ 3PL หรือการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จากภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและดำเนินการขนส่ง การติดตามและตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเย็น (Cold Storage) และการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายที่จะช่วยพัฒนาและพาธุรกิจของคุณให้เติบโตไปข้างหน้าอีกด้วย

3PL (Third Party Logistics) คืออะไร?

3PL (Third Party Logistics) คืออะไร?

Third Party Logistics หรือที่รู้จักกันโดยย่อว่า 3PL คือ บริษัท Outsource หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านขนส่งทั้งหมด หรือกิจรรมบางส่วนของโลจิสติกส์แทนบริษัทผู้ว่าจ้างที่มาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยที่องค์กรไม่ต้องจัดตั้งและดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้าด้วยตนเอง โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านจัดเก็บและบริหารคลังสินค้า (Warehousing) การขนส่งกระจายสินค้า (Distribution) หรือบริการด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดการด้านเอกสารและศุลกากร เป็นต้น

รูปแบบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก (Third-Party Logistics) ไม่ได้มีเพียงแต่ 3PL เท่านั้น แต่ยังมีการให้บริการแบบ 4PL และ 5PL อีกด้วย ซึ่งความแตกต่างของทั้ง 3 บริการนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ โดยพิจารณาจากบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายร่วมด้วย

ความแตกต่างของโลจิสติกส์รูปแบบ 3PL / 4PL / 5PL

  • 3PL (Third-Party Logistics) : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอกที่เข้ามาช่วยจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ให้กับธุรกิจ โดยครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า และการจัดการเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
  • 4PL (Fourth-Party Logistics) : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก หรือผู้ที่ให้บริการปรึกษาโดยประสานแนวทางการใช้โลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าในการเลือกบริษัท 3PL ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้กับธุรกิจ โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง 3PL ต่าง ๆ เพื่อสร้างโซลูชันโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่องค์กร
  • 5PL (Fifth-Party Logistics) : ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน รวบรวม บริหาร พัฒนาและออกแบบด้านโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าทุก ๆ PL โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านทางรูปแบบ e-Business Platform หรือนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Blockchain, Robotics ระบบ Automation หรือ Bluetooth ต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการทำงานของ 3PL

กระบวนการทำงานของ 3PL

หน้าที่การทำงานของ 3PL อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ประเภทของสินค้า และความต้องการชองลูกค้าแต่ละรายโดยอาจให้บริการเฉพาะบางกิจกรรมหรือให้บริการโลจิสติกส์แบบครงวงจร ซึ่งมีกระบวนการทำงานหลัก ๆ ในแต่ละด้าน โดยสามารถแบ่งขอบเขตการดำเนินงานได้ ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
การให้บริการจัดการคลังสินค้าตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามาจากบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จัดเก็บอย่างคลังสินค้าที่ปลอดภัย หรือการจัดเก็บสินค้าในคลังห้องเย็น (Cold Storage) สำหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิอย่างสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีการนำสินค้าเข้าสู่การจัดเก็บและจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบภายในคลังที่อยู่ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้านั่นเอง

2. การขนส่ง (Transportation)
การให้บริการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเส้นทาง ยานพาหนะ การบรรจุหีบห่อ และการจัดการเอกสารต่าง ๆ หรือบางเจ้ามีการให้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) สำหรับสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการลำเลียง โดยทาง 3PL จะมีการอาศัยพันธมิตรเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องการจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดหลายช่องทางหรือขนส่งเจ้าอื่น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้แก่องค์กร

3. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
การให้บริการจัดการสินค้าที่ถูกส่งคืนจากลูกค้า ทั้งการรับสินค้า การคัดแยกสินค้า การซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินค้า รวมไปถึงการนำสินค้าและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนเพื่อประเมินว่าสินค้าเสียหายหรือเหมาะสมที่จะคืนเข้าสต็อกหรือไม่ อีกทั้งยังคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการที่จะลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจมากที่สุดอีกด้วย

4. การบริการอื่น ๆ (Other Services)
การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การจัดการเอกสาร การขนส่งสินค้าอันตราย การจัดการสินค้าพิเศษ การจัดการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้านศุลกากร เป็นต้น

ข้อดีของการใช้บริการ 3PL

เพราะอะไรทำไมธุรกิจถึงต้องเลือกใช้บริการ 3PL (Third-Party Logistics) เราขอรวบรวมข้อดีจากการใช้บริการ 3PL มากมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภานในการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้

  • การให้บริการที่ครบวงวจรโดยมืออาชีพ: 3PL เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงวจร ไม่เพียงแค่ให้บริการในด้านการขนส่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์แบบมาตรฐานโดยมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาบริการจากหลายเจ้า และเสี่ยงลงทุนด้านโลจิสติกส์ด้วยตนเอง
  • ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนธุรกิจ: การให้บริการ 3PL จะทำงานร่วมกับลูกค้าหลายเจ้าและช่องทางจัดจำหน่ายหลายช่องทาง จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากจำนวนการกระจายสินค้าได้ดีกว่าการที่บริษัทเลือกขนส่งด้วยตนเองทั้งการจัดการ ด้านปริมาณและความถี่ในการสั่งซื้อ จึงทำให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อชิ้นที่ต่ำลง และไม่ต้องลงทุนทำระบบ ทรัพยากรและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เช่น ยานพาหนะ และอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าเอง เป็นต้น
  • การใช้เทคโนโลยีทันสมัย: 3PL มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและติดตามข้อมูล เช่น ระบบติดตามสินค้าและการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดถูกบูรณาการเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ทุกเวลา หรือการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการจัดหาและจัดเก็บสินค้าที่ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เชื่อมต่อและก้าวทันอนาคตทั้งด้านระบบจัดเก็บและขนส่งอยู่เสมอ
  • ลดความเสี่ยงในการกระจายสินค้าเอง: 3PL มีระบบและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าของสินค้าได้ จึงทำให้ธุรกิจไม่ต้องลงทุนในระบบโลจิสติกส์ หรือโปรแกรมจัดการคลังและระบบขนส่งที่มีราคาแพงด้วยตนเอง

Food Pipeline บริการ 3PL แบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

Food Pipeline บริการกระจายและขนส่งควบคุมอุณหภูมิ สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร โดย Cogistics ด้วยระบบจัดเก็บและขนส่งเย็นที่มีมาตรฐาน ที่จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณให้ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ ณ ช่องทางจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศที่เราเชื่อมต่อไว้ที่เจ้าเดียว และเรายังช่วยลำเลียงสินค้าอาหารของคุณให้ไปยังจุดหมายได้อย่างตรงเวลา และช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่อชิ้นให้ต่ำลงอีกด้วย

โดย Cogistics เราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 3PL แบบครบวงจร (One stop service) ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า WMS / TMS ที่มีความสำคัญในบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิอย่างครอบคลุมและเชื่อมต่อทุกช่องทางโมเดิร์นเทรดแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection to All) ให้คุณสามารถตรวจสอบและรับรู้ทุกขั้นตอน (Visible Process) ได้แบบเรียลไทม์ผ่าน GPS Tracking เพื่อติดตามสถานะสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ขึ้นมาในบริษัทด้วยตนเอง

 

“ไว้วางใจให้เรา Cogistics เป็นผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์ให้กับธุรกิจของคุณ”

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638

Line Official: @cogistics

Facebook: Cogistics Co., Ltd.

Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร