April 30, 2024
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

ข้อดีของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อดีของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

Supply Chain Management หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) คือ กระบวนการวางแผน ควบคุม และประสานงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดเก็บ ขนส่ง และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) จนถึงปลายน้ำ (Downstream) โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างสูงสุด

โดยกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. การจัดหา (Procurement) : การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การจัดซื้อวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ปลอดภัย มีคุณภาพที่ดี และตรงตามมาตรฐานก่อนนำมาใช้ในการผลิตสินค้าอาหาร
  2. การผลิต (Manufacturing) : การผลิตอาหารตั้งแต่การล้างตัดแต่งวัตถุดิบ การแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหาร ตลอดจนการบรรจุอาหารลงบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค
  3. การจัดเก็บ (Storage) : การเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าในสภาพที่เหมาะสมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายก่อนจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการจัดการคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสินค้าหมดสต็อกหรือการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป
  4. การกระจายสินค้า (Distribution) : การกระจายสินค้าหรือการขนส่งสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต โดยการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง วางแผนเส้นทางการขนส่ง และเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสม รวมถึงสามารถ ตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการขนส่งได้
  5. การจำหน่ายสินค้า (Sales) : การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการกระตุ้นยอดขาย ตลอดจนถึงการบริการลูกค้าโดยการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า

 

Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของอาหาร ต้นทุนการดำเนินงานหรือกระบวนการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพ ความยั่งยืนของธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีข้อดีของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ดังต่อไปนี้

 

1. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การมีระบบ Supply Chain ในธุรกิจจะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดเก็บ หรือการขนส่งสินค้า รวมถึงสามารถลดความสูญเสียจากการที่สินค้าเสียหาย หมดอายุ หรือสูญหายระหว่างทาง เนื่องจากการมีมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลจะช่วยให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่การดำเนินงานด้วยตนเอง

2. ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) โดยการป้องกันการปนเปื้อน การหมดอายุ หรืออันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร รวมถึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

Supply Chain Management ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดปริมาณของผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในการบรรจุหรือการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกันยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

4. สร้างความโปร่งและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

การติดตามสถานะของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานจะช่วยให้สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างโปร่งใสชัดเจน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ รวมถึงช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้

5. ส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดการสูญเสียอาหารระหว่างการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการจำหน่ายสินค้า โดยการพัฒนากระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีติดตามสินค้า ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บสินค้าหรือการขนส่งเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายหรือเน่าเสีย หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดขยะอาหาร (Food Waste) ในกระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร หรือ Food Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร และส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจ ผู้บริโภค ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอีกด้วย

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง : เผย 5 ปัญหา Supply Chain ในอุตสาหกรรมอาหาร

 

Cogistics ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบผักผลไม้เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ Supply Chain

Cogistics ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบผักผลไม้เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ Supply Chain

“Cogistics” ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบผัก-ผลไม้ผ่านบริการ Veggie Industy บริการจัดหาผัก ผลไม้เพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยแนวคิดการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) ในรูปแบบผักแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง และผักผลไม้กระป๋อง

เราสามารถจัดหาวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกรและโรงงานผักผลไม้ทั่วโลกมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับวัตถุดิบที่สดใหม่ ตรงตามฤดูกาล และมีคุณภาพสูงสุดที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาเพื่อใช้ได้นานยิ่งขึ้น

เราสามารถจัดหาวัตถุดิบผักผลไม้ได้มากกว่า 100 ชนิด รวมถึงมีบริการล้างตัดแต่งรูปทรงวัตถุดิบให้พร้อมเข้ากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารได้ถึง 18 รูปทรงตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการ ในปริมาณหลักตันขึ้นไป โดยที่สามารถส่งมอบให้โรงงานผลิตสินค้าอาหารได้ตลอดทั้งปี 365 วันไม่มีขาดส่งแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกก็ตาม

เราช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบได้ทั้งระบบแบบ Optimum Cost ได้อย่างคงที่ทั้งปี โดยไม่ต้องกังวลถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งเรายังให้บริการ Food Pipeline ระบบท่อลำเลียงสินค้าอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิสู่การกระจายสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เราได้รวบรวมโมเดิร์นเทรดทุกเจ้าเข้าไว้ด้วยกัน

*หมายเหตุ: ให้บริการกระจายสินค้าอาหารเฉพาะสินค้าที่ทำสัญญาซื้อขายกับช่องทางโมเดิร์นเทรดแล้วเท่านั้น

 

Cogistics เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจอาหารของคุณประสบความสำเร็จ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ช่องทางด้านล่าง

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638

Line Official: @cogistics

Facebook: Cogistics Co., Ltd.

Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร