December 29, 2023
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

เรียนรู้จากวิกฤตธุรกิจซอสพริกเจ้าดังรอดมาได้อย่างไร เมื่อ “พริกสด” วัตถุดิบสำคัญขาดแคลน

เรียนรู้จากวิกฤตธุรกิจซอสพริกเจ้าดังรอดมาได้อย่างไร เมื่อ “พริกสด” วัตถุดิบสำคัญขาดแคลน

ในช่วงปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาหนักจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่าง “อุกกภัย” หรือน้ำท่วมใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติการณ์ โดยมีพื้นที่ประสบภัยกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ อีกด้วย

ปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ภาคการเกษตรไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะ “พริก” ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตซอสพริกของหลาย ๆ เจ้าดังในไทย จึงทำให้ผลผลิตอย่างพริกสดมีปริมาณลดลง ส่งผลให้มีราคาปรับตัวสูงขึ้น จนกระทบต่อธุรกิจผลิตซอสพริกและอุตสาหกรรมผลิตอาหารเจ้าอื่นที่ต้องการใช้พริกเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอาหาร

การเผชิญหน้ากับวิกฤตขาดแคลนวัตถุดิบนี้ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของธุรกิจ และหากไม่มีส่วนประกอบสำคัญก็ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจเป็นเพราะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่พึ่งพาแต่วัตถุดิบประเภทของสดค่อนข้างเยอะ โดยแหล่งวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์มักมาจากตลาดสด หรือการรวบรวมจากเกษตกรในหลายพื้นที่ พอเมื่อเจอปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ อย่างน้ำท่วมดังข้างต้น ก็ไม่สามารถจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมอาหารได้ จนทำให้ปริมาณซัพพลายขาดหายไป และเกิดโอกาสที่ซัพพลายเออร์ขึ้นราคาวัตถุดิบจนกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้นั่นเอง

กระบวนการผลิตซอสพริก และการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ธุรกิจซอสพริกเจ้าดังยึดมั่นในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ มีโภชนาการและมีความปลอดภัยโดยทุ่มเทและตั้งใจในการดูแลคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมไปถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย โดยเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าวัตถุดิบสำคัญอย่างพริกสดต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีคุณภาพ และสอดคล้องกับกฏหมาย จึงมีการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตรวจรับ จัดทำระบบการคัดเลือก และประเมินผู้เสนอขาย (Supplier) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาใช้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตามกฏหมายของวัตถุดิบนั้น ๆ ด้วย เช่น สถานที่ต้องผ่านการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ

จะเป็นอย่างไร? เมื่อ พริกสด วัตถุดิบสำคัญเกิด “ขาดตลาด”

เมื่อบริษัทชั้นนำในการผลิตและจำหน่ายซอสพริกแบรนด์ดังของไทย เกิดประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากพริกสดขาดตลาดในช่วงอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จนทำให้กระบวนการผลิตซอสพริกต้องหยุดชะงัก เป็นผลจากห่วงโซ่การผลิตขาดวัตถุดิบสำคัญ จึงทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือฝ่ายจัดซื้อของบริษัทต้องวิ่งหาทางแก้ไขและเร่งหาวัตถุดิบหลักในการผลิตให้ทันเวลาและรักษาธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าว

“Supply Chain” ระบบห่วงโซ่ที่ช่วยธุรกิจซอสพริกฝ่าวิกฤตพริกสดขาดแคลน

บริษัทซอสพริกเจ้าดังจึงต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการผลิตอย่าง “พริกสด” ส่วนประกอบหลักในการผลิตซอสพริกขาดตลาด เพื่อให้ธุรกิจรอดพ้นช่วงวิกฤตไปได้ ทางบริษัทจึงต้องการบริหารความเสี่ยงโดยเลือกทำการจัดซื้อวัตถุดิบในฤดูกาลผลิตและจะทำการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ได้ตลอดทั้งปี จากแหล่งผู้จัดจำหน่ายอย่างซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบประเภทผักผลไม้แช่แข็ง “Cogistics” มาช่วยจัดการระบบซัพพลายเชน (Supply Chain) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบประเภทพริกแช่แข็งในปริมาณหลักพันตัน โดยทะยอยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมทดแทนการใช้วัตถุดิบประเภทพริกสดที่ขาดแคลนในการผลิตให้เพียงพอ จนทำให้บริษัทซอสพริกเจ้านี้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ทันเวลา และช่วยเสริมระบบซัพพลายเชนให้บริษัทในการผลิตซอสได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

 

Cogistics ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบด้วยระบบซัพพลายเชน (Supply Chain)

Cogistics ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบด้วยระบบซัพพลายเชน (Supply Chain)

ที่ผ่านมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่คอยพึ่งพาวัตถุดิบประเภทของสดเป็นจำนวนมาก โดยขาดความรู้ด้านวัตถุดิบ รวมไปถึงไม่มีผู้ให้บริการในการจัดการวัตถุดิบอย่างผักผลไม้ที่มีผลผลิตตามแต่ฤดูกาลของประเภทนั้น ๆ หรือไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกได้ ซึ่งแท้จริงแล้วสามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้มาผ่านกระบวนการถนอมอาหารต่าง ๆ เช่น การแช่เยือกแข็งเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบให้อยู่ได้นาน และจัดเก็บให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตในระดับ Mass Production ได้

Cogistics จึงมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนให้หมดไป โดยเราคือผู้ให้บริการในการจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบภายใต้บริการ “Veggie Industy” ระบบจัดหาจัดหาผัก-ผลไม้แช่แข็งเพื่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยนำองค์ความรู้ด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) มาใช้ในระบบห่วงโซ่การผลิต ทำให้เชนการผลิตสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดชะงัก โดยการส่งมอบวัตถุดิบได้ตลอดทั้งปี 365 วันไม่มีขาดส่ง สามารถจัดส่งได้อย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนให้คงที่ได้ตลอดทั้งปี หมดกังวลเรื่องราคาวัตถุดิบที่ผันผวนเมื่อเกิดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน และวัตถุดิบได้ผ่านการรองรับมาตรฐานสากลอย่างมาตรฐาน BRC HACCP GMP และ Halal ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าวัตถุดิบสะอาดปลอดภัย และเป็นจุดแข็งที่สร้างมาตรฐานด้านวัตถุดิบให้กับธุรกิจผลิตอาหารได้

อาทิปัญหาพริกสดขาดตลาดของธุรกิจซอสพริกข้างต้นที่เรา Cogistics เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งใหญ่ไปได้ จนทำให้ปัจจุบันไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอีกต่อไป และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและสร้างกำไรให้ธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ “ซอสพริก” ได้อย่างมหาศาลมาจนถึงทุกวันนี้

ความสำเร็จของลูกค้าคือสิ่งที่ Cogistics ยินดีที่จะอยู่เบื้องหลังของบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยสามารถดูความสำเร็จจากลูกค้าคนสำคัญของเราได้จาก Success Stories ที่เราภาคภูมิใจ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถดูแลธุรกิจในอีกหลาย ๆ เจ้าให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้เช่นเดียวกัน

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง

Call: 02-328-6638

Line Official: @cogistics

Facebook: Cogistics Co., Ltd.

Email: salesorder@cogistics.co.th

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Cogistics เพื่อนคู่คิดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร