June 21, 2021
Admin Cogistics Co.,Ltduser_icon

มาตรการเพื่อคู่ค้าของเรา

มาตรการ-700x360-px

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่คู่ค้าของเราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทโคจิสติกส์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือคู่ค้าตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการยืดระยะการเก็บสินค้า

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบไปถึงการผลิตของโรงงานที่จำเป็นต้องลดปริมาณการผลิตลง เพื่อคู่ค้าจะไม่เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

สินค้าบางล็อตมีอายุการเก็บรักษานานพอจึงสามารถปรับแผนการเรียกเข้าสินค้าให้เหมาะสมตามการใช้งานของคู่ค้าค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทจะทยอยนำเข้าสินค้าอ้างอิงตามปริมาณการใช้สินค้าของคู่ค้าต่อเดือน ตามแผนเรียกสินค้าในกรณีที่คู่ค้าได้ทำการจองสินค้า หรือสามารถขอขยายระยะเวลาเก็บสินค้าไว้ในคลังได้ในกรณีที่สินค้าได้นำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

คู่ค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือ พร้อมกับแจ้งแผนการใช้สินค้า หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

  1. Line @cogistics
  2. E-mail salesorder@cogistics.co.th
  3. Call 02-328-6638

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไข​ใด ๆ ทั้งหมดนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบในแต่ละกรณี

บริษัทโคจิสติกส์เป็นผู้นำระบบการจัดการด้านซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้แช่แข็งพร้อมใช้ และระบบขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมากว่าสิบปี เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศมากว่าทศวรรษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cogistics.co.th/th/