ข่าวสารและกิจกรรม

Cogistics ยินดีที่จะอยู่เบืองหลังความสำเร็จ ของบริษัทชันนำในหลากหลายอุตสาหกรรม

พาธุรกิจให้รอดผ่านยุคโควิดได้ ด้วย “Supply Chain Management” (การจัดการซัพพลายเชน)

  คำว่า “ซัพพลายเชน” เป็นคำที่คุ้นเคยและเป็นศาสตร์ที่ค้นพบมาเนิ่นนานแล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยมิได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงไม่ได้นำองค์ความรู้ของการจัดการทางซัพพลายเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง  ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจเกิดความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งธุรกิจรุ่นเก่าที่นิยมทำทุกอย่างด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นก็ไม่อาจอยู่รอดได้ เพราะขาดศักยภาพในการแข่งขันและไม่สามารถรับมือกับสภาวะเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ ดังนั้นภายใต้สภาวะเช่นนี้ การออกแบบและจัดการซัพพลายเชนที่สามารถส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าคนสำคัญได้ดีในทุก ๆ สถานการณ์จึงนับเป็นหัวใจของการนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังคำกล่าวที่ว่า “จะทำธุรกิจให้ชนะในยุคนี้ ต้องเก่งทั้งร่วมมือกับคู่ค้าตัวจริงที่สามารถร่วมสร้างคุณค่าทางธุรกิจและมีเป้าหมายร่วมกันได้”  โควิด-19 มาปลุกให้ธุรกิจต้องทบทวน Supply Chain ของตน  ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น ภัยพิบัติจากโลกร้อนหรือรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของธุรกิจ และมักสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจโดยไม่รู้ตัวอยู่เสมอ ซึ่งธุรกิจที่ไม่มีมุมมองของซัพพลายเชนมักยอมจำนนกับความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เสมอโดยรอให้สถานการณ์ภายนอกเป็นผู้ปรับตัวให้กับการทำงานแบบเดิม ๆ ของตน  แต่เหตุการณ์โควิด-19 ที่ได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างรุนแรงจนบางธุรกิจต้องหยุดกิจการเป็นระยะเวลาเนิ่นนานพอที่จะทำให้เจ้าของกิจการกลับมาคิดทบทวนและพบว่าที่ผ่านมาธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การทำตลาดแต่มองข้ามความสามารถในการปรับตัวขององค์กร “การออกแบบและการจัดการซัพพลายเชน” จึงเป็นคำตอบที่ธุรกิจไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต  ทำไมต้องมี Supply Chain Management (SCM)?   SCM เปรียบเสมือนการอัปเกรดระบบทั้งหมดแบบบูรณาการ และต่อเนื่องที่ส่งผลดี 3 ประการ ดังนี้  1) มองเห็นภาพรวม (Bird Eye’s View) การจัดการซัพพลายเชนต้องเริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำให้ผู้บริหารมีมุมมอง 360 […]

Read more